top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Begrippen.

De organisatie: Astrum Balance.

Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Astrum Balance waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de activiteiten bij Astrum Balance.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld bij Astrum Balance middels akkoord op en betaling van de factuur voor het volgen van een groepstraining, personal training of enig andersoortige (sportieve) activiteit. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van Astrum Balance geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan Astrum Balance mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door Astrum Balance. Astrum Balance zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

 

Artikel 4  Aanmelding, tijdstip en plaats.

Bij aanmelding ontvangt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale factuur. Bij aanvang van de eerste training dient te factuur te zijn voldaan.

Indien zich naar het oordeel van Astrum Balance onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is Astrum Balance bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren.

Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door Astrum Balance geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en Astrum Balance niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

De overeenkomst gesloten met Astrum Balance is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip reservering voor Personal training niet door kan gaan is Astrum Balance bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Astrum Balance als voor de klant. Mocht u binnen 24 uur een activiteit afbellen dan is het recht aan Astrum Balance om de activiteit volledig in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht.
Op Astrum Balance rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Astrum Balance.

Astrum Balance voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Astrum Balance niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid.
Voor elke door Astrum Balance aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Astrum Balance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Astrum Balance is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.
Astrum Balance is niet aansprakelijk wanneer bij Astrum Balance, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Astrum Balance is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Astrum Balance wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Astrum Balance aanbiedt. Astrum Balance is wel aansprakelijk wanneer Astrum Balance op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Trainer gegeven instructies door deze klant.
De klant dient Astrum Balance te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


Artikel 7 Ontbinding.
Astrum Balance is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer buiten Tilburg. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overhandigd aan Astrum Balance.


Artikel 8 Betalingsvoorwaarden.
Bij de overeenkomst van klant en Astrum Balance zal Astrum Balance meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Astrum Balance gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Astrum Balance te voldoen. Indien Astrum Balance over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Astrum Balance een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.
Op de diensten van Astrum Balance is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Astrum Balance gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.


Artikel 9 Handelswijze bij verhindering
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens een door haar vastgestelde verhindering, kunnen de activiteiten niet worden ingehaald. en wordt op het overeenkomst geen restitutie verleend. Dit geldt ook voor de maandelijkse workshops.

Bij vakantie van de deelnemer van 2 maanden of langer zal de overeenkomst verlengd worden met diezelfde periode. Lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd,  Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Astrum Balance is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer of vakantie van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer afwezig is.

Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.
Er zal geen groepstrainingen worden gegeven worden tijdens de 1 week schoolvacanties (herfst- en carnavalsvakantie). Voor de overige feest/ schoolvakantieperiodes zou het rooster aangepast kunnen worden. Het lesgeld blijft ook gedurende deze periode verschuldigd.

 

Artikel 11 Gezondheid.
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor de deelnemer zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Astrum Balance aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Astrum Balance.

Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit.


Artikel 12 Vertrouwelijkheid.
Astrum Balance is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Astrum Balance gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.


Artikel 13 Geschillen.
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Astrum Balance. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

bottom of page